ساختمان نگهبانی

بانک-کشاورزی-قزوین

موقعیت: 

طراحی : گروه تسکو سازه

اجرا: 

کارفرما: 

کاربری: 

 مساحت: 

وضعیت:

بانک-کشاورزی-قزوین
بانک-کشاورزی-قزوین
بانک-کشاورزی-قزوین
بانک-کشاورزی-قزوین
Call Now Button