بیمارستان فیروزگر

بیمارستان-فیروزگر

موقعیت: 

طراحی : گروه تسکو سازه

اجرا: 

کارفرما: 

کاربری: 

 مساحت: 

وضعیت:

بیمارستان-فیروزگر
بیمارستان-فیروزگر
بیمارستان-فیروزگر
بیمارستان-فیروزگر
بیمارستان-فیروزگر
بیمارستان-فیروزگر
بیمارستان-فیروزگر
بیمارستان-فیروزگر
Call Now Button