کارخانه کابل سازی

بیمارستان شهید بهشتی کاشان

موقعیت: 

طراحی : گروه تسکو سازه

اجرا: 

کارفرما: 

کاربری: 

 مساحت: 

وضعیت:

بیمارستان شهید بهشتی کاشان
بیمارستان شهید بهشتی کاشان
بیمارستان شهید بهشتی کاشان
بیمارستان شهید بهشتی کاشان
بیمارستان شهید بهشتی کاشان
بیمارستان شهید بهشتی کاشان
بیمارستان شهید بهشتی کاشان
بیمارستان شهید بهشتی کاشان
بیمارستان شهید بهشتی کاشان
بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Button